תיקון כולל לישראל – על מצבה ועתידה של מדינת ישראל בעשור השביעי לקיומה

מאת: אורי יזהר
בהוצאת: יד טבנקין

60.00

Loading...

"אין נחת בישראל ואין שלווה בבית יעקב". במילים אלה נפתח הספר תיקון כולל לישראל, ששם לו למטרה להתמודד עם בעיותיה החמורות של ישראל ועם התחושות הקשות של מרבית אזרחיה. מדינת ישראל החלה דרכה בתנופה ובתקווה כשהיא גוברת על קשיים ומשברים מבית ומחוץ. אלא שבצד הנצחונות המלחמות וההתעצמות הפנימית נוצרו גם עיוותים חמורים אשר מעמידים בספק את קיום הבניין כולו: פערים כלכליים וחברתיים עמוקים, שסעים חברתיים – תרבותיים, אי יציבות פוליטית ושלטונית, חינוך והשכלה במורד, שחיתות נרחבת ואלימות גוברת, דשדוש אינסופי במבוכי הבירוקרטיה ועוד. מעל כל אלה מרחפים מבוכה גדולה וחילוקי דעות קשים באשר לתכלית קיומה ואופן קיומה של ישראל במאה ה-21.
חלקו הראשון של הספר כולל תיאור והסבר של התהליכים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים שהביאו את ישראל למצבה הנוכחי. בחלקו השני מוצגים ומבוקרים הערעורים האידאולוגייה על זכות קיומה וצביונה של ישראל כמדינתו הריבונית של העם היהודי: הפוסט ציונות הרדיקלית, האנטי ציונות החרדית, הלאומנות והמשיחיות הכוחניות והצעות כמה ארגונים וקבוצות מקרב ערביי ישראל לביטול צביונה היהודי של ישראל.
בחלק השלישי מוצגת הצעה מקיפה לתיקון הכולל הדרוש לישראל היום – מהמסד האידאולוגי דרך התוויית המטרות והיעדים לתיקון ועד לאמצעים הדרושים להשגתם.

Loading...