מלגות יד טבנקין 

נוהל הענקת המלגות

'יד טבנקין', המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית מקיים קרן מלגות המיועדת לקידום עבודות מחקר אקדמיות לתואר שני או שלישי ולחוקרים עצמאיים.
• פרסום קול קורא למלגות נערך מדי שנה בסמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית.
• רשימת הזכאים למלגות יד טבנקין נקבעת על ידי ועדה אקדמית משותפת של נציגי יד טבנקין וחוקרי אקדמיה בכירים, בתום בחינת כלל פניות החוקרים.

תחומי המחקר

  • קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ.
  • תנועת העבודה הציונית בארץ ובתפוצות.
  • תנועות נוער ציוניות בארץ ובתפוצות.
  • קבוצות שיתוף, קומונות וקבוצות ייעוד בארץ ובעולם.

נושאי המחקר:

יתקבלו עבודות מחקר הכתובות בשיטות מחקר מגוונות, בנושאים הקשורים לתחומי המחקר שצוינו, כגון:
• התיישבות ותכנון יישובי. 
• חברה, מגדר וסולידריות חברתית .
• תרבות, אמנות והגות.
• כלכלה, חקלאות ותעשייה.
• חינוך ותנועות נוער.
• שיתוף וקואופרציה.
• שלום וביטחון.

בקשות המלגה

על המועמדים למלגה למלא את טופס בקשת המלגה ולצרף אליו את הצעת המחקר בה יפורטו:

  • נושא המחקר.
  • הצעת המחקר – כולל ראשי פרקים וביבליוגרפיה.
  • נא לציין האם הצעת המחקר אושרה ע"י האוניברסיטה ולצרף את מכתב האישור.

יש לצרף לבקשת המלגה שלוש המלצות : המלצה של מנחה המחקר וכן שתי המלצות של חוקרים אקדמאים הקשורים לתחום המחקר.

ניתן להגיש את בקשות המלגה עד ל-31 בדצמבר כל שנה. (השנה בעקבות המלחמה – ניתן להגיש עד 31.3.24)
• לא ניתן לקבל מלגה נוספת על מחקר שכבר זכה במלגה.
• ניתן להגיש בשנית בקשת מלגה שלא אושרה בעבר.

בתמורה לקבלת המלגה יתחייב מקבל המלגה:
• לשלוח דו"ח ביניים על התקדמות מחקרו בתום השנה הראשונה לקבלת המלגה.
• עם הדפסת המחקר יתחייב החוקר לציין בכתב כי מחקר זה זכה במלגה מטעם 'יד טבנקין'.
• לאחר אישור המחקר יתחייב החוקר לשלוח עותק אחד של מחקרו לספריית יד טבנקין.

טופס המלגה ומכתבי הממליצים ישלחו הן בדואר רגיל והן כעותק סרוק בדוא"ל (חובה).

כתובת למשלוח: ועדת המלגות, יד טבנקין, רח' היסמין 1, רמת אפעל 5296000
דוא"ל: yadtabmaz@gmail.com

טל' לבירורים – עדי שבתאי: 03-5344458 שלוחה 1

הנחיות למלגת עידוד 

טופס בקשת המלגה
את טופס הבקשה יש להדפיס מקישור זה