רגע לפני, צריך לאשר 🙂

תנאי שימוש והגנת הפרטיות לאתר האינטרנט של הארכיון
(גללו מטה ולחצו על אישור)

כללי

ברוכים הבאים לאתר ארכיון יד טבנקין (להלן: "האתר" ו "הארכיון"). הביקור ו/או השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש ולצרכיו האישיים והפרטיים בלבד, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ולכל דין.
בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, הינך מאשר את קבלת תנאי השימוש והגנת הפרטיות בו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור עליך לפי דין או מכל טעם אחר.
מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.
המילים "תכנים" או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים ו/או מידע על פי הגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.
אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין הארכיון.
על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז המוסמכים תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.
במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף ו/או ייחשב כאילו רק הוא נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות הארכיון לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות.
הארכיון רשאי לשנות את תנאי השימוש והגנת הפרטיות באתר מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ומפורשת למשתמשי האתר. הגרסה העדכנית של תנאי השימוש היא שתחייב את משתמשי האתר. באחריות המשתמש לחזור ולבדוק את התנאים מעת לעת. 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות לארכיון יד טבנקין. אין לעשות שימוש בחומרים שבאתר ללא קבלת אישור הארכיון, ובכלל זה אין לפרסם, להעתיק, לבצע באופן פומבי, לשדר, ליצור יצירות נגזרות, לשנות, להתאים, להעמיד לרשות הציבור את החומרים שמצויים באתר במלואם ו/או בחלקם, אלא על פי דין.
החומרים המצויים באתר כוללים חומרים שהארכיון הינו בעל הזכויות ו/או ההרשאות בהם וכן חומרים שבעל זכות היוצרים בהם אינו ידוע ו/או שלא עלה בידי יד טבנקין לאתרו (על פי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים). לכן ככל שיימצא על ידכם כי פורסמו על ידי הארכיון חומרים שבבעלותכם אשר ברצונכם כי הארכיון יחדל מלעשות שימוש בהם נודה לכם אם תפנו לכתובת המייל: mazkirut@yadtabenkin.org.il
11.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אחריות

האתר וכל המידע המופיע בו ו/או שניתנת אליו גישה דרך האתר ו/או באמצעותו, עומדים לרשות המשתמשים כמו שהם (As Is) וללא אחריות מכל סוג שהוא מצד הארכיון.  כל שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והארכיון אינו נושא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש האתר כתוצאה משימוש בתכניו ו/ו המידע שבו. בנוסף הארכיון אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר כתוצאה מתקלות, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו', אשר עלולים להיות מועברים באמצעות האתר.
הארכיון רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים בו, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצב'.
האתר מכיל הפניות וקישורים לאתרים שונים של גופים שונים (להלן: "אתרים קשורים"), אשר אינם בבעלותו ו/או בשליטתו של הארכיון. הארכיון אינו אחראי למידע ו/או לתכנים המופיעים באתרים הקשורים, ואינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. הארכיון רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

שימוש באתר

המשתמש מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי הארכיון ולא לנסות לחדור למחשביו של הארכיון ו/או לאתר. המשתמש מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי הארכיון והאתר ולא לעשות כל פעולה המנוגדת לדין, לרבות פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), ולרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב ו/או לחומר מחשב, ו/או כל פעולה אחרת המהווה עבירה על החוק.
המשתמש מסכים כי פרטי מחשבו ו/או כל פרט אחר אודות התנהגותו באתר יישמרו על ידי הארכיון והוא יוכל לעשות בהם שימוש.  

הגנת  הפרטיות

במסגרת השימוש בשירותי הארכיון, נאסף מידע שהמשתמש מוסר ביודעין ובהסכמה המזהה אותו באופן אישי (כגון שם, כתובת דוא"ל, גיל וכדומה). כמו כן  האתר אוסף ומאחסן מידע אודות המשתמש באתר וזאת באופן אוטומטי וסטטיסטי ובכלל זה מידע על העמודים בהם צפה המשתמש, וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע (cookies) על המשתמש וכל זאת גם כדי להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות.
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין. השימוש במידע ייעשה על מנת: (א) לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר; (ב) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים (לרבות באמצעות התאמה למשתמש על בסיס זיהויו); (ג) לזהות ולטפל בסוגיות אבטחה, תרמית, הונאות ו/או בעיות אחרות; (ד) לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; (ה) לצורכי יצירת קשר עם המשתמשים; (ו) לצורך משלוח דיוור פרסומי, זאת בכפוף להסכמה מפורשת של המשתמש ויכולת לחזור בו מהסכמה זו בכל עת על פי הוראות הדין הרלוונטיות ו-(ז) לצורך התפעול השוטף וניהול האתר.
בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, הארכיון לא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם נתת את הסכמתך לכך ; (ב) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הארכיון (ג) אם תפר את תנאי השימוש או תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ד) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי על-פי הוראות כל דין (ה) (ט) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעילותו באתר .